String Quintets & Octet
CDA68168
The Nash Ensemble (String Quintet in E flat major)
The Nash Ensemble (String Quintet in A minor)
The Nash Ensemble (Octet)
double bass Peter Buckoke